• 01. Algemeen

  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty & Care Studio en een cliënt waarop Beauty & Care Studio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 • 02. Inspanning schoonheidsspecialiste
  1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialist worden verteld.
  3. Beauty & Care Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4. De schoonheidsspecialist zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
 • 03. Afspraken
  1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty & Care Studio melden. Deze annulering van een afspraak is pas rechtsgeldig wanneer u door Beauty & Care Studio persoonlijk een bevestiging  heeft ontvangen. (Dus het annuleren van een afspraak door inspreken van een antwoordapparaat of het afzeggen per e-mail is pas rechtsgeldig wanneer u door Beauty & Care Studio persoonlijk bericht krijgt dat deze boodschap in goede orde is ontvangen, minimaal 24 uur voor uw afspraak.)
  2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty & Care Studio 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
  3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het huidverzorgingsinstituut komt mag de schoonheidsspecialist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het huidverzorgingsinstituut aankomt, mag de huidverzorgingsspecialist de gehele afspraak annuleren en toch 50% van het honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  5. Beauty & Care Studio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 • 04. Persoonsgegevens & Privacy
  1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialist bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
  2. De schoonheidsspecialist neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
  3. De schoonheidsspecialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
  4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de huidverzorgingsspecialist verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 • 05. Betaling
  1. Beauty & Care Studio vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in het huidverzorgingsinstituut.
  2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
  5. Als de betaling niet contant is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door de huidverzorgingsspecialist aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is de Huidverzorgingsinstituut zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Beauty & Care Studio verschuldigd.
 • 06. Aansprakelijkheid
  1. Beauty & Care Studio is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialist is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  2. Beauty & Care Studio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar het huidverzorgingsinstituut.
  3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Beauty & Care Studio zelf.
 • 07. Klachten
  1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty & Care Studio.
  2. Beauty & Care Studio moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
  3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Beauty & Care Studio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Beauty & Care Studio het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.Indien Beauty & Care Studio en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 • 08. Garantie
  1. Beauty & Care Studio geeft de cliënt twee weken garantie op de behandelingen en producten.
  2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
  3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialist over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
  4. De cliënt andere producten dan door de huidverzorgingsspecialist geadviseerde producten heeft gebruikt.
  5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialist heeft gebruikt.
  8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
 • 09. Specialisatie
  1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
  2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de schoonheidsspecialist.
  3. De schoonheidsspecialist zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
  4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
  5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar. Beauty & Care Studio is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.
 • 10. Beschadiging & Diefstal
  1. Beauty & Care Studio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  2. Beauty & Care Studio meldt diefstal altijd bij de politie.
 • 11. Behoorlijk gedrag
  1. De cliënt behoort zich in het huidverzorgingsinstituut te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
  2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de huidverzorgingsspecialist het recht de cliënt de toegang tot het huidverzorgingsinstituut te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
  3. Bij Beauty & Care Studio wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van huidverzorgingsspecialisten.
  4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.
 • 12. Recht
  1. Op elke overeenkomst tussen Beauty & Care Studio en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beauty & Care Studio en ze zijn ook in het huidverzorgingsinstituut beschikbaar.
  3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Emmen. Ze zijn gedeponeerd onder dossiernummer en K.v.k. nummer 04077927. U kunt de voorwaarden opvragen bij de Kamer van Koophandel.
  4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.